Definicja marginesu wkładu

17.02.2021
Category: Która Jest

Definicja marginesu wkładu

 • FACEBOOK
 • ŚWIERGOTLINKEDINCo to jest margines wkładu?

  Marża składkowa może być wyrażona brutto lub jednostkowo. Reprezentuje dodatkowe pieniądze wygenerowane dla każdego sprzedanego produktu / jednostki po odjęciu zmiennej części kosztów firmy.

  Marża wkładu obliczana jest jako cena sprzedaży na jednostkę pomniejszona o koszt zmienny na jednostkę. Znany również jako wkład w dolarach na jednostkę, miara wskazuje, w jaki sposób dany produkt przyczynia się do ogólnego zysku firmy. Zapewnia jeden ze sposobów pokazania potencjału zysku określonego produktu oferowanego przez firmę i pokazuje część sprzedaży, która pomaga pokryć koszty stałe firmy. Wszelkie pozostałe przychody po pokryciu kosztów stałych stanowią wypracowany zysk.

  Wzór na margines wkładu to

  Marża składkowa jest obliczana jako różnica między ceną sprzedaży produktu a kosztami zmiennymi związanymi z jego produkcją i procesem sprzedaży.

  Powyższy wzór jest również używany jako współczynnik, aby uzyskać odpowiedź w ujęciu procentowym, w następujący sposób:

  Co mówi Ci marża na datki?

  Marża wkładu jest podstawą analizy progu rentowności stosowanej w planowaniu całkowitych kosztów i cen sprzedaży produktów. Marża wkładu pomaga oddzielić koszty stałe i składniki zysku pochodzące ze sprzedaży produktu i może być użyta do określenia zakresu cen sprzedaży produktu, poziomów zysku, których można oczekiwać ze sprzedaży oraz struktury prowizji od sprzedaży płaconych zespołowi sprzedaży członkowie, dystrybutorzy lub agenci.

  Koszt stały a koszt zmiennyJednorazowe koszty przedmiotów takich jak maszyny są typowym przykładem stałego kosztu, który pozostaje taki sam niezależnie od liczby sprzedanych jednostek, chociaż staje się mniejszym procentem kosztu każdej jednostki w miarę wzrostu liczby sprzedanych jednostek. Inne przykłady obejmują usługi i media, które mogą mieć stały koszt i nie mają wpływu na liczbę produkowanych lub sprzedawanych jednostek. Na przykład, jeśli rząd oferuje nieograniczoną ilość energii elektrycznej po stałym miesięcznym koszcie wynoszącym 100 USD, wówczas produkcja dziesięciu jednostek lub 10000 jednostek będzie miała ten sam stały koszt energii elektrycznej.

  Innym przykładem stałego kosztu jest dostawca hostingu witryn internetowych, który oferuje swoim klientom nieograniczoną przestrzeń hostingową po stałej cenie. Niezależnie od tego, czy klient umieszcza jedną, czy dziesięć witryn internetowych i czy używa 100 MB czy 2 GB miejsca na hosting, koszt hostingu pozostaje taki sam. W tego rodzaju scenariuszach koszty energii elektrycznej i hostingu internetowego nie będą uwzględniane we wzorze marży wkładu, ponieważ stanowią koszt stały. Stałe miesięczne czynsze lub wynagrodzenia dla pracowników administracyjnych również należą do kategorii kosztów stałych.

  Jeśli jednak ten sam koszt energii elektrycznej wzrośnie proporcjonalnie do zużycia, a opłaty dla hosta internetowego wzrosną w zależności od liczby hostowanych witryn i zajętego miejsca, wówczas koszty zostaną uznane za koszty zmienne. Podobnie wynagrodzenia wypłacane pracownikom, którzy otrzymują wynagrodzenie na podstawie liczby wyprodukowanych przez nich jednostek (lub dowolnej z jej odmian), są kosztami zmiennymi. Każda taka pozycja będzie brana pod uwagę przy obliczaniu marży składkowej.

  Koszty stałe są często uważane za koszty utopione, których raz wydanych nie można odzyskać. Te składniki kosztów nie powinny być brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących analizy kosztów lub miar rentowności.

  Kluczowe wnioski
 • Marża wkładu reprezentuje część przychodów ze sprzedaży produktu, która nie jest wykorzystywana przez koszty zmienne, a więc przyczynia się do pokrycia kosztów stałych firmy.
 • Pojęcie marży wkładu jest jednym z podstawowych kluczy w analizie progu rentowności.Niskie marże składkowe występują w firmach pracochłonnych i niewielkich nakładach stałych, podczas gdy kapitałochłonne przedsiębiorstwa przemysłowe mają wyższe koszty stałe, a tym samym wyższe marże składkowe.Przykład marży wkładu

  Powiedzmy, że maszyna do produkcji pisaków atramentowych kosztuje 10 000 USD. Wyprodukowanie jednego pióra wymaga 0,2 dolara na surowce, takie jak plastik, tusz i stalówka, kolejne 0,1 dolara przeznacza się na opłaty za energię elektryczną potrzebną do wyprodukowania jednego pisaka, a 0,3 dolara to koszt robocizny potrzebny do wyprodukowania jednego pisaka.

  Te trzy składniki stanowią koszt zmienny na jednostkę. Całkowity zmienny koszt produkcji pióra atramentowego wynosi (0,2 USD + 0,1 USD + 0,3 USD) = 0,6 USD za sztukę. Jeśli wyprodukowanych zostanie łącznie 100 pisaków z atramentem, całkowity koszt zmienny wyniesie (0,6 USD * 100 jednostek) = 60 USD, podczas gdy wyprodukowanie 10000 pisaków z tuszem doprowadzi do całkowitego kosztu zmiennego (0,6 USD * 10000 jednostek) = 6000 USD. Taki całkowity koszt zmienny rośnie wprost proporcjonalnie do liczby jednostek wytwarzanego produktu.

  Jednak produkcja pisaków atramentowych będzie niemożliwa bez maszyny produkcyjnej, której stały koszt wynosi 10 000 USD. Ten koszt maszyny stanowi koszt stały (a nie koszt zmienny), ponieważ jego opłaty nie rosną w zależności od wyprodukowanych jednostek. Takie koszty stałe nie są uwzględniane przy obliczaniu marży składkowej.

  Jeśli przy użyciu tej maszyny wyprodukowanych zostanie łącznie 10 000 pisaków z atramentem, przy zmiennym koszcie 6000 USD i stałym koszcie 10 000 USD, całkowity koszt produkcji wyniesie 16 000 USD. Koszt jednostkowy zostanie obliczony jako 16 000 USD / 10 000 = 1,6 USD za jednostkę. Jeśli każdy pisak jest sprzedawany po cenie 2 dolary za sztukę, zysk na jednostkę osiąga

  Jednak marża składki nie uwzględnia składników kosztów stałych i uwzględnia tylko składniki kosztów zmiennych. Przyrostowy zysk uzyskany z każdej sprzedanej jednostki, reprezentowany przez marżę wkładu, wyniesie:

  Kluczową cechą marży składkowej jest to, że pozostaje ona stała w przeliczeniu na jednostkę, niezależnie od liczby wyprodukowanych lub sprzedanych jednostek. Z drugiej strony zysk netto na jednostkę może wzrastać / spadać nieliniowo wraz z liczbą sprzedanych jednostek, ponieważ obejmuje koszty stałe.

  W powyższym przykładzie, jeśli całkowita liczba wyprodukowanych i sprzedanych pisaków z atramentem podwoi się do 20 000, całkowity koszt (stały + zmienny) wyniesie (10 000/20 000 + 0,6) = 1,1 dolara za sztukę. Zysk na jednostkę wyniesie:

  Zasadniczo podwojenie liczby sprzedanych jednostek z 10 000 do 20 000 (dwa razy) zwiększyło zysk netto na jednostkę z 0,4 USD do 0,9 USD (czyli 2,25 razy).

  Jednak marża składkowa, która jest obliczana tylko w odniesieniu do kosztu zmiennego, będzie wynosić:

  Marża wkładu pozostaje taka sama, nawet jeśli liczba wyprodukowanych i sprzedanych egzemplarzy wzrosła dwukrotnie. Zapewnia inny wymiar oceny, ile zysków można osiągnąć, zwiększając sprzedaż.

  Margines wkładuWykorzystanie marginesu wkładu

  Marża wkładu może pomóc kierownictwu firmy wybrać spośród kilku możliwych produktów, które konkurują o wykorzystanie tego samego zestawu zasobów produkcyjnych. Załóżmy, że firma ma maszynę do produkcji długopisów, która jest w stanie produkować zarówno pisaki atramentowe, jak i długopisy, a kierownictwo musi podjąć decyzję o produkcji tylko jednego z nich.

  Jeżeli marża wkładu w przypadku pióra atramentowego jest wyższa niż w przypadku długopisu, ten pierwszy otrzyma preferencje produkcyjne ze względu na wyższy potencjał rentowności. Takie podejmowanie decyzji jest typowe dla firm, które wytwarzają zróżnicowany portfel produktów, a kierownictwo musi alokować dostępne zasoby w najbardziej efektywny sposób na produkty o największym potencjale zysku.

  Inwestorzy i analitycy mogą również próbować obliczyć marżę składkową dla przebojowych produktów firmy. Na przykład firma produkująca napoje może mieć 15 różnych produktów, ale większość zysków może pochodzić z jednego konkretnego napoju.

  Wraz z kierownictwem spółki czujni inwestorzy mogą uważnie obserwować marżę wkładu w przypadku wysoko wydajnego produktu w porównaniu z innymi produktami, aby ocenić zależność firmy od jej gwiazdorskich wyników. Firma odwracająca swoją uwagę od inwestowania lub rozszerzania produkcji gwiezdnego produktu lub pojawienia się produktu konkurencyjnego może wskazywać, że może to mieć wpływ na rentowność firmy i ostatecznie na cenę jej akcji.

  Bardzo niskie lub ujemne wartości marży wkładu wskazują na produkty nierentowne ekonomicznie, których produkcja i sprzedaż powinny zostać odrzucone. Niskie wartości marż składkowych można zaobserwować w pracochłonnych sektorach przemysłu, takich jak przemysł, ponieważ koszty zmienne są wyższe, podczas gdy wysokie wartości marż składkowych dominują w sektorach kapitałochłonnych.

  Pojęcie marży składkowej ma zastosowanie na różnych poziomach produkcji, segmentów biznesowych i produktów. Liczbę można obliczyć dla całej firmy, dla określonej spółki zależnej, dla określonego działu biznesowego lub jednostki, dla określonego centrum lub obiektu, dla kanału dystrybucji lub sprzedaży, dla linii produktów lub dla poszczególnych produktów.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy